Disclaimer
Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren ("browsen") van de website van Lourtas BV of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-code, (de "content") die zich op de website van Lourtas BV bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Lourtas BV. De content van deze site dient niet te worden beschouwd ter vervanging van onze persoonlijke adviezen.

Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van Lourtas BV, aangezien Lourtas BV geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Daarom kan Lourtas BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourtas BV is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Lourtas BV te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Lourtas BV aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Lourtas BV. De content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Lourtas BV of derden.
U mag de content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de content op de website van Lourtas BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourtas BV is verboden.

Garantie en aansprakelijkheid
De content op de website van Lourtas BV wordt verstrekt "as is" en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel Lourtas BV redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van Lourtas BV te verstrekken, garandeert Lourtas BV niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en Lourtas BV behoudt zich het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Lourtas BV geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Lourtas BV op u van toepassing zijnde garantie.
Lourtas BV is niet aansprakelijk voor directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

Gegevensbescherming - Cookies
Op de site van Lourtas BV kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde "cookies" om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen.

Gebruikersreacties
Lourtas BV is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Lourtas BV stuurt te controleren.
U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term "materialen" worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Lourtas BV verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Lourtas BV een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Lourtas BV behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door Lourtas BV wenselijk geachte wijze.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
Lourtas BV behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewent moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.