Privacyreglement Lourtas B.V.
Gegevens van cliënten worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) verwerkt.

Lourtas verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor een duidelijk omschreven doel. Zij verzamelt ook niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor dat doel. Lourtas mag alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als daar een goede reden voor is of als cliënt daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bij de opslag en het gebruik van persoonsgegevens moet de privacy van iedereen voldoende worden gewaarborgd. De persoonlijke levenssfeer van cliënten wordt beschermd door het verminderen van persoonsgegevens en door het voorkomen van onnodige dan wel ongewenste verwerking van persoonsgegevens.

Recht op informatie
Lourtas heeft een informatieplicht; dit betekent dat zij de personen op wie de gegevens betrekking hebben, laat weten wat zij met hun gegevens doet.

Recht op inzage
Cliënten van Lourtas hebben het recht om inzage te verzoeken in hun eigen persoonsgegevens en het gebruik daarvan, zoals vastgelegd in de WGBO. Na een verzoek tot inzage geeft Lourtas binnen vier weken een overzicht van de gegevens. Daarbij geeft Lourtas informatie over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens. Cliënt heeft recht op een kopie van de gegevens.

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
Na inzage kan de cliënt verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht). Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door Lourtas feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking.

Bij het verstrekken van gegevens aan derden, zoals bedrijfsartsen, zal steeds gelden dat niet meer verstrekt behoeft te worden dan nodig is voor het primaire proces van de betrokken instellingen; alleen die informatie wordt gegeven die nodig is voor herstel, werkhervatting en reïntegratie.

Lourtas neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan. Dit gebeurt door het beveiligen van het computersysteem en het archief, waardoor onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonsgegevens van cliënten.

Artikel 10 WBP vereist dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Bij Lourtas gaat het om dossiervorming in het kader van verzamelde gegevens t.b.v. geanonimiseerde jaarverslagen op verzoek van opdrachtgevers. In dat kader dient de hulpverlener, gedurende tien jaren, het dossier te bewaren. Na deze periode zorgt Lourtas ervoor dat het dossier zorgvuldig wordt vernietigd en wordt verwijderd uit het elektronische cliëntensysteem.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Lourtas ondertekenen zowel tijdelijke als vaste medewerkers een verklaring van geheimhouding. Werknemers mogen geen informatie of gegevens over cliënten van Lourtas op enigerlei wijze naar buiten brengen of extern ter beschikking stellen aan derden. Het is de werknemer verboden om zowel tijdens de arbeidsovereenkomst als na afloop van het dienstverband aan derden enige informatie, kennis of gegevens te verstrekken betreffende de zaken van de werkgever waarvan aan de werknemer geheimhouding is opgelegd of waarvan de werknemer redelijkerwijs mocht aannemen dat deze geheim waren.