Algemene voorwaarden
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Lourtas: Lourtas B.V.;
Opdrachtgever: de contractspartij waar Lourtas een overeenkomst tot (psychologische) dienstverlening mee sluit, al dan niet via een verwijzer/tussenpartij;
Verwijzer/tussenpartij: de contractspartij waar Lourtas een overeenkomst tot verwijzing (van cliënt c.q. opdrachtgever naar Lourtas) mee sluit;
Cliënt: de natuurlijke persoon, voor onderzoek en/of behandeling aangemeld bij Lourtas;
Overeenkomst: de overeenkomst tot (psychologische) dienstverlening c.q. verwijzing.

2. Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting/verlenging van overeenkomsten tussen Lourtas enerzijds en de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
c. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lourtas en opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
d. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lourtas, voor de uitvoering waarvan door Lourtas gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

3. Offertes
a. De offertes van Lourtas zijn dertig (30) dagen geldig en hebben gedurende deze termijn een vrijblijvend karakter, tenzij anders aangegeven. Lourtas is pas aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de contractspartij schriftelijk en met rechtsgeldige ondertekening binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
b. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Lourtas aan de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in de offerte in te stemmen.
c. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Tarieven, facturering en betaling
a. Alle tarieven zijn in principe belast met BTW. Alle eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij.
b. Lourtas behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen aan het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening gepubliceerd door het CBS. Opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij wordt circa twee maanden voor het einde van het kalenderjaar op de hoogte gebracht van deze tariefwijzingen.
c. Annulering van afspraken betreffende individuele cliënten dient uiterlijk vierentwintig (24) uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Gebeurt dit niet, dan worden no show-tarieven (zoals vermeld in het contract en/of de offerte ) in rekening gebracht. Annuleringen van workshops, trainingen en cursussen dienen uiterlijk 10 werkdagen van te voren te geschieden. Voor annuleringen binnen 10 dagen wordt 75% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
d. Indien opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij bezwaren heeft tegen een door Lourtas aan hem gerichte declaratie, dan dient hij zulks binnen veertien (14) dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Lourtas kenbaar te maken met opgave van redenen. Indien de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij niet binnen deze termijn zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt verondersteld dat hij deze declaratie heeft geaccepteerd.
e. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie of de wijze waarop diensten/werkzaamheden zijn uitgevoerd, schorten de betalingsverplichting niet op.
f. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht, bijvoorbeeld doordat cliënt bij opdrachtgever uit dienst treedt of doordat de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij meent dat de behandeling geen resultaat heeft etc., heeft de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij geen recht op restitutie van betaalde gelden en blijft opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij gehouden de volledige factuur van Lourtas te voldoen, behoudens ingeval van anders overeengekomen trajecten.
g. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening aan Lourtas te betalen door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een bankrekening van Lourtas. Bij overschrijding van deze termijn kan de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht worden. Binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste factuur.

5. Niet-toerekenbare tekortkoming/overmacht
Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij en Lourtas kan aan Lourtas niet worden toegerekend, indien Lourtas geen schuld heeft aan de tekortkoming en deze noch krachtens de wet, noch krachtens rechtshandeling of volgens verkeersopvattingen voor haar rekening komt. Lourtas is noch jegens opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij, noch jegens cliënt noch jegens derden aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die wordt geleden als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming van Lourtas.

6. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van Lourtas is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Lourtas komt.
b. Lourtas is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij of cliënt door Lourtas mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
c. De opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij vrijwaart Lourtas voor alle aanspraken van derden.
d. Bij het inschakelen van derden zal Lourtas, indien zij dit wenselijk acht, overleg met de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij voeren. Lourtas is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. Ontbinding
In geval van, echter niet gelimiteerd tot, niet-nakoming door de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij van enige verplichting uit deze overeenkomst - tenzij binnen acht dagen na het intreden van het verzuim de betrokken verplichting alsnog is nagekomen -, aanvraag van surséance van betaling, aangifte tot faillietverklaring, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij, verlies van het vrije beheer over het vermogen van de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij, alsmede indien beslag op (een deel van) het vermogen van de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij wordt gelegd dat niet binnen redelijke tijd is opgeheven, heeft Lourtas zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe strekkende verklaring te ontbinden en onverminderd overige rechten het recht om haar verplichtingen op te schorten. De vorderingen van Lourtas op de opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij zijn dan voorts onmiddellijk opeisbaar.

8. Non - concurrentiebeding
De opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Lourtas en/of haar deelnemingen, of van ondernemingen waarop Lourtas ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Bij overtreding is opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij aan Lourtas zonder nadere ingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) per geconstateerde overtreding verschuldigd.

9. Geheimhouding
a. Lourtas zal alle informatie betreffende cliënt, het bedrijf/de organisatie, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voorzover Lourtas ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of zij van opdrachtgever c.q. verwijzer/tussenpartij daartoe toestemming heeft verkregen.
b. Lourtas legt een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder a op aan al haar medewerkers en aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. Voor de medewerkers van Lourtas geldt de gedragscode van het NIP, alsmede het privacyreglement van Lourtas dat hiervan is afgeleid.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijk rechter in het arrondissement Den Haag behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie deze keuze in de weg zouden staan.